Privacy Statement DR3 B.V.

DR3 B.V. (hierna te noemen “DR3”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere relaties.  Deze gegevens worden gebruikt voor operationele doeleinden zoals de uitvoering van een overeenkomst, marketing en CRM-gerelateerde activiteiten.

Los van deze gegevensverwerking staat de bedrijvendatabase van DR3. DR3 verzamelt en bewaart persoonsgegevens gebaseerd op de bedrijfssituatie (let wel, geen persoonlijke informatie van de mensen die werkzaam zijn in de betreffende organisaties, noch persoonlijke zakelijke informatie zoals e-mailadressen en doorkiesnummers) en legt deze vast in haar bedrijvendatabase, met als doel de data te verhuren of verkopen aan derden. De betreffende personen worden niet gevolgd maar vastgelegd op bedrijfsniveau.

DR3 is gevestigd op Vlierwerf 3b, 4704 SB Roosendaal. De Functionaris voor de Gegevensbescherming is Mw. W. Pranger. Voor vragen aangaande privacy kun je telefonisch contact opnemen via 0165-595710 of per e-mail via gegevensbescherming@dr3data.nl. De gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1198775.

De volgende bedrijfsgegevens* worden verwerkt binnen de bedrijvendatabase van DR3:

 • Bedrijfsnaam
 • Vestigingsadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres van algemeen karakter
 • Geslacht (wordt uitsluitend gebruikt voor een correcte aanhef)
 • Initialen
 • Achternaam
 • Titulatuur
 • Verantwoordelijkheidsgebied

(*) Gegevens die mogelijk gerelateerd kunnen worden aan een natuurlijk persoon.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan bepaalde informatie zoals een algemeen e-mailadres of een telefoonnummer van een rechtspersoon worden beschouwd als een persoonsgegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de naam van de rechtspersoon een afgeleide is van die van een natuurlijke persoon of doordat informatie over een ZZP-er of personenvennootschap iets zegt over de eigenaar.

Indien de vastgelegde data ten aanzien van de inhoud, het doel of het resultaat van de entiteit zijn terug te leiden naar een natuurlijk persoon, moeten deze als persoonsgegevens worden beschouwd. Daardoor is de Wet bescherming persoonsgegevens (en vanaf 25 mei 2018 de AVG) van toepassing.

De volgende persoonsgegevens worden aanvullend verwerkt binnen het CMS en het CRM van DR3: persoonlijk e-mailadres, mobiel telefoonnummer, ordergeschiedenis, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerkt DR3 persoonsgegevens?

DR3 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en CRM-doeleinden, bijvoorbeeld het sturen van de nieuwsbrief;
 • Commerciële doeleinden; het verstrekken informatie en persoonsgegevens uit de Bedrijvendatabase van DR3 aan klanten.

Rechten van betrokkenen

De AVG biedt betrokkenen een aantal rechten. Om als betrokkene van deze rechten gebruik te maken, kun je telefonisch contact opnemen via 0165-595710 of per e-mail via gegevensbescherming@dr3data.nl.

 • Informatie en inzage
  Je kunt inzien welke persoonsgegevens we van je verwerken en we kunnen toelichten met welk doel DR3 dat doet.
 • Wijziging
  Indien de persoonsgegevens die DR3 van je geregistreerd heeft onjuist zijn en je deze wilt aanpassen, kun je dat kenbaar maken via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.
 • Vergetelheid
  Je hebt het recht ons de persoonsgegevens die wij van je hebben, te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden zoals administratie of uitsluiting die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking
  Indien je vindt dat DR3 de persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt,  kun je die verwerking laten beperken. Je hebt het recht de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te stoppen.
 • Bezwaar (verzet)
  Voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Indien het om marketing of CRM gaat, zullen we die verwerking van je persoonsgegevens zo snel mogelijk beëindigen.
 • Portabiliteit
  Indien je jouw persoonsgegevens wilt laten overdragen kun je hiertoe een verzoek bij DR3 indienen.

Indien je je wilt uitschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief kan dat via de uitschrijf link die je vindt in de nieuwsbrief alsook in de webversie daarvan. Daarnaast kun je jouw verzoek tot uitschrijving ook sturen naar gegevensbescherming@dr3data.nl of telefonisch doorgeven via 0165-595710.

Bewaartermijnen

DR3 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht, verwerkt DR3 persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst en voornamelijk voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van DR3 en het uitvoeren van onze commerciële doelstelling. Hier is een zorgvuldige afweging aan voorafgegaan.  Tot slot verwerken we enkele gegevens met je toestemming zoals cookies op de website.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening leveren we persoonsgegevens aan derden. Dit zijn zowel derde ontvangers als verwerkers. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken zoals de Belastingdienst.

Vragen?

Bel ons: +31 (0)88 028 38 20
Of neem online
contact op.

Contactformulier
Sluit Menu